Subsections

Дистрибуции на софтуер с ядрото Linux

Пакети

Това, което обикновено се нарича "`програма"', в света на операционните системи с ядро Linux, както и във вариантите на BSD, се нарича пакет. Пакетът е основната единица за функционалност в операционната система. Затова най-важните задачи на една операционна система са инсталирането и премахването на пакети.

Дистрибуции и пакетни системи

Въпреки общото име "`пакет"' има много различни начини да се реализират действията с пакетите. Така се образуват пакетните системи. Допълнително диференциране се получава от начините на пакетиране, които могат да бъдат различни за една и съща пакетна система. Именно тук стигаме до понятието дистрибуция, което значи организирано пакетиране на програми, при което полученият резултат се разпространява.

Например дистрибуцията Red Hat използва пакетната система RPM, също както дистрибуцията Mandrake. Въпреки общата си пакетна система тези дистрибуции са различни, защото различни организации пакетират програмите, може би даже по различен начин.

Някои термини и понятия

Нека да дадем и яснота и по някои понятия или термини, повечето от които са въведени от проекта Debian, но се ползват и от всички останали:

Понеже Debian е платформа, използвана много интензивно от програмисти или въобще разработчици на софтуер, в доста случаи един и същи човек е и upstream developer и debian maintainer. Има и доста софтуер, който е разработен специално за проекта Debian, но може да се ползва и от всички останали, разбира се.George Danchev 2004-12-25