Subsections

Писане на LATEX

Тук следват леки насоки за езика LATEX и как го ползваме в нашия документ. Добри източници за езика LATEX са:

Нека се спазва установеният LATEX стил, както и стилът на поднасяне на информацията -- ясно, точно и ако може да се привеждат и примери. Където има съмнения или все още не е довършено нещо, нека се поставя FIXME. Добра идея ще е за повече подробности относно LATEX кода да се обърнете към кода на самия документ в директорията src/, и ще добиете представа, че хич не е страшно:

LATEX е мощен език, но ние ползваме много малка част от него. Например:

За части, глави, подглави и т.н. разделението е такова:

\part{заглавие}
\chapter{заглавие}
\section{заглавие}
\subsection{заглавие}
\subsubsection{заглавие}
..............

Форматиране на текста

Абзаците се пишат направо. Между отделните абзаци трябва да има поне
един празен ред.

\textbf{тук има bold текст} \\
\textit{тук има italic текст}, може и комбинирано: \\
\textbf{\textit{хем bold, хем italic} тука ще е само bold текст} \\
..............

\begin{verrbatim}
 Изход на някаква команда или просто текст, който искаме да
 представим, точно както сме го написали. Нарочно използваме двойно
 "`r"' щото не можем да го escape-нем, иначе се ползва с едно ;-)
 Cheating \ thru \textbackslash doesn't help either :-( FIXME:
\end{verrbatim}

Откриваме параграф.

тук има bold текст
тук има italic текст, може и комбинирано:
хем bold, хем italic тука ще е само bold текст
...

 Изход на някаква команда или просто текст, който искаме да
 представим, точно както сме го написали. Нарочно използваме двойно
 "`r"' щото не можем да го escape-нем, иначе се ползва с едно ;-)
 Cheating \ thru \textbackslash doesn't help either :-( FIXME:

Списъци

\begin{itemize}
\item Debian
\item GNU
\item Linux
\end{itemize}

\begin{enumerate}
\item Едно
\item Две
\item Три
\end{enumerate}

 1. Едно
 2. Две
 3. Три

Таблици

\begin{tabular}{|l|r|c|}
\hline \textbf{Първи стълб} & \textbf{Втори стълб} &
\textbf{Трети стълб} \\
\hline ляво & дясно & централно \\
\hline още ляво & още дясно & още централно \\
\hline
% Последният \hline задължително трябва да бъде точно на
% следващия ред след последното \\.
\end{tabular}

Първи стълб Втори стълб Трети стълб
ляво централно дясно
още ляво още централно още дясно

Специални макроси

В книгата се използват макроси, които не са част от стандартния LATEX. Използвайте ги винаги, когато е възможно.

LATEX Изглед
\hlink{http://www.debian.org}{http://www.debian.org} http://www.debian.org
\hlink{Заглавна страница}{http://www.debian.org} Заглавна страница
\deb{vsftpd} vsftpd
\man{dpkg}{8} dpkg(8)
\manx{apt-get}{8} apt-get(8)

В HTML изходите \man генерира хипервръзка към сайт със справочни страници. Той обаче не съдържа всички справочни страници на Debian, а само основните. В случай, че хипервръзката е нежелана, използвайте \manx.

Специални знаци

Някои знаци в LATEX са специални и трябва да ги напишете по определен начин, за да ги включите в документа, който пишете:

Знак Заместител
# \#
$ \$
% \%
& \&
~ \textasciitilde
_ \_
^ \textasciicircum
\ \textbackslash
{ \{
} \}

Някои от тези специални знаци, като \textbackslash, ще ви принудят да добавите интервал след тях. LATEX ще премахне тези интервали в PDF изхода, но latex2html ще го направи само ако няма нов ред между тези интервали. Ако има знак за нов ред, latex2html ще добави интервал, който вероятно не желаете. Това се случва понякога, когато е активиран режимът Word Wrap на текстовия редактор. Най-доброто решение е да добавите знака % непосредствено преди знака за нов ред.

Ако искате точно обратното поведение: да има интервал след знака, използвайте знака ~, който означава празно място, което не може да се пренася (като   в HTML).

Всичко това е вярно и за всяка друга \команда.

% Няма интервал между знака и следващата част:
\textbackslash texttt
\textbackslash    texttt
\textbackslash%
 texttt

% Има интервал:
\textbackslash~texttt

Кавички

От версия 0.1 в LATEX кода на debian-book вече не се използва шрифта teams, а times от пакета scalable-cyrfonts-tex. Когато пишете на LATEX имайте предвид следното:

За кавички винаги използвайте "` този начин "'. Така текстът изглежда "`по-български"', защото ще бъде по правописните правила на българския език. Българските кавички ще изглеждат "`така"'. За сега поне българските кавички излизат правилно само в PDF изхода.

Не използвайте за кавички `` по този начин '', както е описано в книгите за LATEX. Английските кавички ще изглеждат ``така''

Няма проблем да използвате в LATEX единични кавички 'така' и двойни "така". Шрифта който използваме в LATEX поддържа тези символи така, че те ще се изобразяват точно така в HTML и PDF изходите, но няма да е по правилата на българския език, т.е. отварящите кавички на са като деветки долу вляво, а затварящите като шестици горе в дясно.

Тирета

Има два основни вида тирета: късо тире и дълго тире. Късото тире се използва между думи -- например в "`по-бързо"'. Дългото тире се използва между части на изречението, като например в предното изречение.

В LATEX за късо тире се използва просто знака -. За дълго тире се използва последователност от три обикновени тирета: ---. Има и още едно междинно тире, което се представя с две обикновени тирета. В английския език се използва между две числа, които са граници на интервал:

Пробвайте 2--3 пъти --- ако не стане, значи няма да стане.

В някои случай се налага да представите последователност от две тирета. Това се налага при вмъкване на опции на команди. В такива случай използвайте \verb:

Опциите \verb#--help# и \verb#--version# трябва да се обработват от
всяка GNU програма.George Danchev 2004-12-25