Subsections

Бързи инструкции за CVS

Работата със CVS е подробно описана в документацията на SourceForge. Добри източници за CVS са: http://cvshome.org и http://www.loria.fr/~molli/cvs-index.html. Ако не искате да се задълбочавате чак толкова, тук са представени основните понятия и действия при работата със CVS.

За да направите каквато и да е промяна, трябва да имате работно копие на книгата. Преди всяка промяна синхронизирате работното копие със CVS-хранилището:

$ cvs update -PdR

Извършвате промяната и записвате промените и в CVS хранилището:

$ cvs commit -m 'описание на промените' file1 path/to/file2

Всяко действие със CVS-хранилището се извършва чрез командата cvs, която получава като параметър името на конкретното действие и евентуално имената на файловете, които са намесени. За по-голямо удобство е нужно променливата CVSROOT да съдържа с кое хранилище се работи, а CVS_RSH да съдържа ssh. Следните команди на Bash настройват обкръжението както трябва (където трябва да замените име с потребителското си име):

export CVSROOT=:ext:име@photo-forum.net:/home/cvsroot
export CVS_RSH=ssh

След като всичко това е настроено, може да изтеглите работно копие на книгата с помощта на командата (опцията -P пропуска празните директории, които не са малко в книгата):

$ cvs -z9 checkout -P debian-book

Тази команда създава начално работно копие. За обновяване на съдържанието на работното копие използвайте командата

$ cvs -z9 update -PdR

Тази команда задължително трябва да се изпълнява в директория на работното копие.

LATEX файловете се намират в директорията src. Ако имената на файловете не са достатъчни, за да ви орентират кой какво съдържа, погледнете във файла debian-book.tex.

След като свършите с промените, трябва да се обнови и файла ChangeLog. Използвайте скрипта changelog.up, намиращ се в главната директория debian-book. За да го използвате обаче, трябва да имате инсталирани пакетите cvs2cl и txt2html.

CVS session with project-x

$ cd              # move to the work area
$ cvs co project-x       # get sources from CVS to local
$ cd project-x
   ... make changes to the content ...
$ cvs diff -u          # similar to diff -u repository/ local/
$ cvs ci -m "Describe change"  # save local sources to CVS
$ vi newfile_added
$ cvs add newfile_added
$ cvs ci -m "Added newfile_added"
$ cvs up            # merge latest version from CVS
   ... watch out for lines starting with "C filename"
   ... unmodified code is moved to `.#filename.version'.
   ... Search "<<<<<<<" and ">>>>>>>" in filename.
$ cvs tag Release-1       # add release tag
   ... edit further ...
$ cvs tag -d Release-1     # remove release tag
$ cvs ci -m "more comments"
$ cvs tag Release-1       # re-add release tag
$ cd              # move back to the work area
$ cvs co -r Release-initial -d old project-x
   ... get original version to old directory
$ cd old
$ cvs tag -b Release-initial-bugfixes # create branch (-b) tag
   ... Now you can work on the old version (Tag=sticky)
$ cvs update
   ... Source tree now has sticky tag "Release-initial-bugfixes"
   ... Work on this branch
$ cvs up # sync with files modified by others on this branch
$ cvs ci -m "check into this branch"
$ cvs update -kk -A
   ... Remove sticky tag and forget contents
   ... Update from main trunk without keyword expansion
$ cvs update -kk -j Release-initial-bugfixes
   ... Merge from Release-initial-bugfixes branch into the main
   ... trunk without keyword expansion. Fix conflicts with editor.
$ cvs ci -m "merge Release-initial-bugfixes"
$ cd
$ tar -cvzf old-project-x.tar.gz old   # make archive, -j for bz2
$ cvs release -d old        # remove local source (optional)

Добавяне на файлове

Добавянето на файлове се извършва посредством две стъпки: Първо стартирате командата add, а след това - commit. Файлът няма да се появи в хранилището, докато не се изпълни commit:

$ cvs add newfile.c
cvs add: scheduling file 'newfile.c' for addition
cvs add: use 'cvs commit' to add this file permanently
$ cvs ci -m "added newfile.c" newfile.c
RCS file: /usr/local/cvs/myproj/newfile.c,v
done
Checking in newfile.c;
/usr/local/cvs/myproj/newfile.c,v <- newfile.c
initial revision: 1.1
done

Добавяне на директории

За разлика от добавянето на файл, добавянето на нова директория се извършва посредством една стъпка; не е нужно да изпълнявате commit след това:

$ mkdir c-subdir
$ cvs add c-subdir
Directory /usr/local/cvs/myproj/c-subdir added to the repository

Ако погледнете в новата директория на Вашето работно копие ще видите, че чрез add автоматично бива създадена CVS поддиректория:

$ ls c-subdir
CVS/
$ ls c-subdir/CVS
Entries   Repository Root

Сега в нея можете да добавяте файлове (или нови директории), както и при която и да е друга директория в работното копие.

Премахване на файлове

Премахването на файл е подобна на добавянето, освен че има една допълнителна стъпка: Първо трябва да премахнете файла от работното копие:

$ rm newfile.c
$ cvs remove newfile.c
cvs remove: scheduling 'newfile.c' for removal
cvs remove: use 'cvs commit' to remove this file permanently
$ cvs ci -m "removed newfile.c" newfile.c
Removing newfile.c;
/usr/local/cvs/myproj/newfile.c,v <- newfile.c
new revision: delete; previous revision: 1.1
done

Забележете, че във втората и третата команда изрично именуваме newfile.c, въпреки че не съществува вече в работното копие. Разбира се, при commit не е задължително да именувате файла, стига да нямате нищо против commit да включи всички други промени, които са се състояли в работното копие.

Премахване на директории

Както вече беше споменато, CVS всъщност не дръжи под контрол версиите (version control) на директории. Вместо това, като един вид евтин заместител, предлага определени странни функции, които в повечето случаи вършат работа. Една от тези функции е, че празните директории могат да бъдат третирани по по-особен начин. Ако искате да премахнете директория от даден проект, първо трябва да премахнете всички файлове, които съдържа

$ cd dir
$ rm file1 file2 file3
$ cvs remove file1 file2 file3
(output omitted)
$ cvs ci -m "removed all files" file1 file2 file3
(output omitted)

и след това да стартирате update в директорията над нея с опцията -P:

$ cd ..
$ cvs update -P
(output omitted)

Опцията -P указва на update да "съкрати" (prune) всички празни директории -- тоест да ги премахне от работното копие. Щом това е направено, може да се каже, че директорията е премахната; всички файлове са премахнати, както и самата директория (поне от работното копие, въпреки че все още има празна директория в хранилището). Интересно съответствие (counterpart) на тази функция е, че когато пуснете само update, CVS не сваля автоматично нови директории от хранилището към Вашето работно копие. Съществуват няколко оправдавания за това поведение, но нито едно не заслужава да бъде обсъдено тук. Краткият отговор е, че от време на време трябва да пускате update с опцията -d, която указва да бъдат свалени всички нови директории от хранилището.

Преименуване на файлове и директории

Преименуването на файл е еквивалентно на създаването му под ново име и премахването му под старото. Под Unix командите са:

$ cp oldname newname
$ rm oldname

Ето еквивалента при CVS:

$ mv oldname newname
$ cvs remove oldname
(output omitted)
$ cvs add newname
(output omitted)
$ cvs ci -m "renamed oldname to newname" oldname newname
(output omitted)
$

Относно файловете -- това е всичко. Преименуването на директории не е много по-различно: създайте новата директория, добавете я чрез cvs, преместете всички файлове от старата директория в новата, чрез cvs remove ги премахнете от старата директория, чрез cvs add ги добавете в новата, след това cvs commit, за да има всичко ефект, и накрая направете cvs update -P, за да накарате сега празната директория да изчезне от работното копие. Това е все едно да:

$ mkdir newdir
$ cvs add newdir
$ mv olddir/* newdir
mv: newdir/CVS: cannot overwrite directory
$ cd olddir
$ cvs rm foo.c bar.txt
$ cd ../newdir
$ cvs add foo.c bar.txt
$ cd ..
$ cvs commit -m "moved foo.c and bar.txt from olddir to newdir"
$ cvs update -P

Забележка: съобщението след третата команда. То Ви казва, че не може да копира поддиректорията CVS/ на olddir в newdir, защото newdir вече съдържа директория с такова име. Това е хубаво, защото и без това искате olddir да запази своята CVS/ поддиректория. Очевидно, преместеането на директории може да бъде не особено леко. Най-добрият подход е да опитате да измислите добра подредба на проекта Ви още в началото на разработването му, така че да не Ви се налага често да премествате директории. По-късно ще научите по-драстичен начин за преместване на директории, който включва правенето на промяната направо в хранилището. Най-добре е обаче този начин да бъде запазен за спешни случаи; когато е възможно, най-добре е да управлявате всичко с CVS операции вътре в работните копия.

CVS и бинарните файлове

Досега оставих неизказана малката мръсна тайна: CVS не може да се оправя особено добре с бинарни файлове. Не че CVS изобщо не може да се справя с бинарни файлове; справя се, но не с особена самоувереност. Всички файлове, с които работихме до сега бяха такива съдържащи обикновен текст. CVS има някои специални трика/похвата за текстови файлове. Например, когато работи между Unix хранилище и Windows или Macintosh работно копие, то конвертира завършека на реда както е подходящо за всяка платформа. Например, Unix конвенцията е да се използва само linefeed (LF), докато Windows очаква carriage return/linefeed (CRLF) предица в края на всеки ред. По този начин работното копие на машина използваща Windows ще има CRLF завършеци, а работното копие на същия проект върху Unix машина ще има LF завършеци (самото хранилище винаги се записва във формат LF). Друг трик е, че CVS засича специални стрингове (string - поредица от символи), познати още като RCS ключови стрингове, в текстови файлове и ги замества с revision information и други полезни неща. Например, ако Вашият файл съдържа стринга

$Revision: 1.4 $

CVS will expand on each commit to include the revision number. For example, it may get expanded to

$Revision: 1.4 $

CVS ще държи този стринг актуален, докато файлът бива разработван. (Различните ключови стрингове са документирани в Advanced CVS и Third-Party Tools.) This string expansion е много полезна функция при текстови файлове, като Ви позволява да видите the revision number или друга информация относно файла, докато го редактирате. Но какво ще стане, ако файлът е JPG изображение? Или компилирана изпълнима програма? При тези видове файлове CVS може доста да навреди, ако се blundere around expanding който и да е ключов стринг, който срещне. При бинарни файлове, по случайност могат да се появят подобни стрингове.

По тази причина, когато добавяте бинарен файл, трябва да кажете на CVS да изключи както keyword expansion, така и преустройванто на завършека на реда (line-ending conversion). За да направите това, използвайте -kb:

$ cvs add -kb filename
$ cvs ci -m "added blah" filename
(etc)

Също така, в някои случаи (като текстови файлове, които е вероятно да съдържат фалшифицирани ключови стрингове), може да поискате да изключите само the keyword expansion. Това се прави с -ko:

$ cvs add -ko filename
$ cvs ci -m "added blah" filename
(etc)

Обърнете внимание, че не можете пълноценно да пуснете cvs diff на два revisions of a binary file. Diff използва текстово-базиран алгоритъм, който може само да съобщи дали двата бинарни файла се различават, но не и как точно се различават. Бъдещи версии на CVS може да предлагат начин за изпълнение на diff върху бинарни файлове.

Работа зад защитна стена (firewall)

Заключение

В крайна сметка правете само неща, които наистина разбирате ;-)

Преди да комитвате в CVS хранилището, проверявайте дали кодът се компилира при вас, винаги тествайте с PDF.George Danchev 2004-12-25