Subsections

Справяне с някои "`упорити"' програми

GNOME

GTK

Подразбиращите се шрифтове за GTK базираните програми (това включва всички програми на GNOME) могат да се променят чрез редактиране на файла /etc/gtk/gtkrc.bg.

AbiWord

Следващите инструкции са преработка на едно писмо от Георги Данчев. Използват се TrueType шрифтове, например тези на Майкрософт, които могат да се инсталират чрез пакета msttcorefonts. В частта за шрифтове има повече информация за TrueType шрифтовете.

 1. Създайте директория /usr/share/AbiSuite/fonts/CP1251. Всички следващи команди предполагат, че сте в тази директория.

 2. Създайте препратки към *.ttf файловете, които искате да ползвате, например с командата (като последният аргумент е точка):

  # ln -s /usr/lib/X11/fonts/TrueType/*.ttf .
  

 3. Изпълнете командите (като пакетът ttmkfdir трябва да е инсталиран):

  # ttmkfdir | grep microsoft-cp1251$ > fonts.list
  # (wc -l fonts.list; cat fonts.list) > fonts.scale
  # mkfontdir
  

 4. За да проверите дали всичко е наред, изпълнете командата:

  # ttftool -e print
  

  В изхода на командата трябва да присъства кодирането CP1251.

 5. Изпълнявате командата:

  # ttfadmin.sh /usr/share/AbiSuite/fonts/CP1251 CP1251
  

  В директорията с CP1251 шрифтове на AbiWord ще се появят файлове с разширения .t42, .afm и .u2g.

 6. (Използвайте това закърпване на положението само ако имате проблеми. В оригиналното писмо се настоява за тази промяна, но при мен всичко върви добре и с LANG=bg_BG.) Когато се стартира AbiWord, трябва в променливата LANG да се съдържа стойността bg_BG.CP1251. Забележете, че при нормално кирилизирана система тази стойност обикновено е bg_BG. По принцип стойността bg_BG.CP1251 е по-правилна, така че е оправдано променянето на глобалната стойност на bg_BG.CP1251. И така, има два варианта:

 7. Ако изцяло сте поверили X шрифтовете на xfs сървър, както е препоръчано по-горе, и ви се появява досадно съобщение за грешка при добавяне на Abiword шрифтовете към шрифтовете на X сървъра, изключете Modify Unix Font Path от частта Preferences Schemes от диалога Preferences, достъпен от менюто Tools.

GDM

Във файла /etc/init.d/gdm в началото се добавят следните команди:

LANG=bg_BG
export LANG

Във файла /etc/locale.alias се добавя реда

bulgarian    bg_BG.CP1251

Следните параметри от файла /etc/X11/gdm/gdm.conf трябва да се променят:

DefaultLocale=bg_BG
SystemMenu=true
Use24Clock=true

KDE

С KDE и въобще приложенията разчитащи на библиотеката Qt (защото има и доста такива които се разработват и извън проекта KDE) няма да имате никакви проблеми. Но все пак ето някои бележки, които може да са непълни. Ако имате някакви предложения, казвайте ги в http://lists.zadnik.org/cgi-bin/mailman/listinfo.

KDE изисква следните настройки: ( май има и още неща):

Вместо windows-1251, може да използвате UTF-8, ако сте компилирали и тези локали, и имате инсталирани Unicode шрифтове, т.е. ако се налага може да преконфигурирате изпълнявайки:

# dpkg-reconfigure locales

Ще се появи меню (от debconf) и ще може да посочите за bg_BG и CP1251, UTF-8 и т.н. Реално това което става е, че се извиква скрипта /usr/sbin/locale-gen чийто конфигурационен файл е /etc/locale.gen. От така компилираните локали ще се възползват всички програми разбиращи от тях, т.е. не само тези от KDE или разчитащи на Qt.

(Display Manager-ите kdm и wdm също изискват някои допълнителни действия.)

Mozilla

Мозила използва FreeType2 библиотеката, и като следствие, не се съобразява с файла /etc/X11/XftConfig. За да използвате тази библиотека, трябва да инсталирате пакета libfreetype6. При инсталирането на Мозила се пита дали да се използва библиотеката: отговорете, че искате. В Sarge (бъдещата още неиздадената версия след Woody) не се задава такъв въпрос, но допълнително трябва да инсталирате пакета mozilla-xft. Във файла /etc/mozilla/prefs.js могат допълнително да се настройва употребата на FreeType2, като трябва там да добавите директорията /usr/lib/X11/fonts/TrueType. Допълнително може да зададете чрез настройката font.antialias.min какъв да е най-малкият размер, при който знаците да се изглаждат.

Midnight Commander

Стартирате mc, от менюто избирате Options, след което Display Bits и включвате Full 8 bit input и Full 8 bit output.

teTex

Българизирането на teTeX е описано в главата Работа с LATEX [*]George Danchev 2004-12-25